KRATKA UPUTSTVA ZA KNJŽENJE RAZNIH POSLOVNIH SITUACIJA U PROGRAMU "BOZIC"

 

KNJIŽENJE IZVODA BANKE, LD i SLIČNO

1.       Otvorite nalog za knjiženje u opciji 1.3 KNJIŽENJE PO NALOGU.

2.       U polju B1 upišite broj naloga (ako broj naloga počinje brojem upišite prvo apostrof).

3.       U polju G1 upišite datum kao 01.01.2005 (godinu upisujete kao 2005 i bez tačke na kraju)

4.       U polju I1 upišite oznaku dnevnika (na primer D1).

5.       U poljima kolone SADRZAJ upisujte osnov knjiženja

6.       U poljima kolona Duguje i Potražuje upisujete brojeve bez apostrofa. Ako treba upisujete decimalnu zapetu a nigde ne stavljate tačku.

7.       U poljima kolone Konto upisujete konto. Ako konto počinje nulom mora najpre da upišete apostrof.

8.       Ako se radi o kontu kupca ili dobavljača onda u poljima kolone Racun upisujete oznaku (obično broj fakture) za vezivanje uplata i isplata kod kupaca i dobavljača kako bi program kasnije mogao da analizira otvorene stavke.

9.       Poslednji red naloga nikada ne popunjavate. Kada vam zatrebaju novi redovi u nalogu onda aktivirajte komandu <Ctrl>-D, upišite željeni broj redova i pritisnite <ENTER>.

10.   U koloni SADRŽAJ ne smete da brišete sadržaj polja. Tu se nalaze formule. Ako treba, jdenostavno upišite novi tekst preko pogrešno upisanog. Ako treba polje da ostane prazno upišite apostrof ili nulu.

11.   Pre knjiženja možete da pritisnete <Ctrl>-V kako bi se sa desne strane naloga ispisali nazivi upisanih konta. Ako se neki naziv ne pojavi to znači da nije otvorena finansijska kartica za upisani konto.

12.   Privremeni izlazak iz naloga (a da on ostane zapamćen) ostvaruje se pritiskom na <Ctrl>-H.

13.   Povratak u zapamćeni nalog ostvaruje se iz menija za finansijsko knjigovodstvo tako što se pri dnu ekrana postavi strelicu miša na oznaku Stari nalog i kliknete levim dugmetom miša.

14.   Nalog se knjiži komandom <Ctrl>-N. Ako nešto nije u redu program će poslati poruku i vi treba da otklonite taj nedostatak a zatim ponovo izdajte komandu za knjiženje

15.   Na kraju će program tražiti potvrdu da se nalog za knjiženje odštampa. Kliknite na OK ako želite da se nalog odštampa.

 

KNJIŽENJE BLAGAJNE

Nalozi za knjiženje uplata i isplata

1.       U meniju 11. OPŠTE-USLUŽNE OPCIJE kliknite levim dugmetom miša na 11.8 BLAGAJNA.

2.       Kada se pojavi tabela pritisnite <Ctrl>-M i u kontrolnom panelu će se pojaviti meni. Pritisnite slovo N (za NAPLATA) i na ekranu ćete imati obrazac za NAPLATITE.

3.       Pritisnite <Ctrl>-I da se obezbedi kontrolisano kretanje kursora.

4.       U polju F2 upišite datum (iza godine ne stavljajte tačku).

5.       U polju F3 upišite broj naloga za naplatu.

6.       Postavite kursor na polje B4, pritisnite funkcijski ključ <F2>, dopunite tekst i pritisnite <ENTER>.

7.       U koloni SADRZAJ upisujte osnov naplate, a u koloni DINARA iznos u dinarima (bez apostrofa i sa decimalnom zapetom, ako je potrebno)

8.       Postavite kursor na polje B19, pritisnite funkcijski ključ <F2>, dopunite tekst i pritisnite <ENTER>.

9.       Nalog se ne može produžavati ali vi možete da napišete proizvoljan broj naloga za naplatu.

10.   Kada nalog završite pritisnite <Ctrl>-P da se nalog odštampa.

11.   Nalog zavedite u dnevnik pritiskom na <Ctrl>-D. Nalog smete samo jednom da zavedete u dnevnik i mora da pazite da ga ne duplirate.

12.   Da bi prešli u obrazac naloga za isplatu pritisnite <Ctrl>-M i u kontrolnom panelu će se pojaviti meni. Pritisnite slovo I (za ISPLATA) i na ekranu ćete imati obrazac za ISPLATITE.

13.   Sa ovim obrascem postupite na isti način kao i sa obrascem za naplatu.

Editovanje dnevnika blagajne

14.   Na kraju treba da udjete u dnevnik blagajne. Zato pritisnite <Ctrl>-U i u kontrolnom panelu će se pojaviti niz naziva fajlova koji počinju sa BL i iza toga sledi datum (na primer BL3-04.123). Strelicama sa tastature osvetlite željeni naziv i pritisnite <ENTER>. Na ekranu ćete dobiti tabelu dnevnika blagajne.

15.   Postavite kursor na polje F53, pritisnite funkcijski ključ <F2>, dopunite tekst i pritisnite <ENTER>.

16.   U polju H53 upišite prethodni saldo

17.   Postavite kursor na polje F56, pritisnite funkcijski ključ <F2>, dopunite tekst i pritisnite <ENTER>.

18.   U polju F57 upišite slovima iznos, a u polju L55 upišite broj priloga.

19.   Dopunjeni dnevnik se snima komandom <Ctrl>-S. Ako je dnevnik pun da nije moguće više dopisivati stavove u njemu, a za to će postojati potreba, onda treba da u kontrolnom panelu upišete jedno slovo (a ili b itd) kako bi se pripremila nova stranica dnevnika za dalje upise pod istim datumom. U suprotnom pritisnite samo <ENTER> i dnevnik će biti snimljen na disk.

20.   Dnevnik se štampa pritiskom na <Ctrl>-Z.

Knjiženje prometa blagajne

21.   Za knjiženje prometa blagajne predjite u nalog za knjiženje aktiviranjem opcije 1.3 KNJIŽENJE PO NALOGU.

22.   Pritisnite <Ctrl>-J i u kontrolnom panelu upišite oznaku blagajničkog dnevnika (na primer BL14-04) i pritisnite <ENTER>.

23.   Vama preostaje da upišete oznaku dnevnika knjiženja (na primer D1), da upišete odgovarajuća kontai da dopišete stav za promet blagajne.

24.   Knjiženje naloga se izvršava pritiskom na <Ctrl>-N.  

 

KNJIŽENJE ULAZA MATERIJALA

Knjiženje u materijalnom knjigovodstvu

1.       Materijal se na zalihama vodi po nabavnoj ceni. Knjiženje ulaza materijala se najpre vrši analitički (po svakom artiklu) u opciji 2. ROBNO-MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO.

2.       Nalog za knjiženje u robno-materijalnom knjigovodstvu se dobija aktiviranjem opcije 2.2 KNJIZENJE ROBNO-MATERIJALNOG NALOGA.

3.       U polju B1 upišite broj naloga (ako broj naloga počinje brojem upišite prvo apostrof).

4.       U polju G1 upišite datum kao 01.01.2005 (godinu upisujete kao 2005 i bez tačke na kraju)

5.       U poljima kolone SADRZAJ upisujete osnov knjiženja

6.       U poljima kolone Sif.art. upisujete šifre artikala koji su navedeni u računu.

7.       U poljima kolone Ulaz upisujete količine ulaza (bez apostrofa i sa decimalnom zapetom ako je potrebno)

8.       U poljima kolone Cena treba upisati tačnu jediničnu cenu artikla kako bi proizvod ulazne količine i ulazne cene dao tačnu ulaznu vrednost koja je iskazana u računu. Tu cenu je najbolje da obezbedite tako što u samom polju naloga u koloni Cena iskazanu vrednost u računu dobavljača podelite (znak za deljenje je kosa crta /) ulaznom količinom (na primer 1000/33). Takvim načinom rada obezbedićete da na dnu naloga za knjiženje imate vrednost nabavke jednaku onoj iskazanoj u fakturi dobavljača.

9.       Poslednji red naloga nikada ne popunjavate. Kada vam zatrebaju novi redovi u nalogu onda aktivirajte komandu <Ctrl>-D, upišite željeni broj redova i pritisnite <ENTER>.

10.   U koloni SADRŽAJ ne smete da brišete sadržaj polja. Tu se nalaze formule. Ako treba, jdenostavno upišite novi tekst preko pogrešno upisanog. Ako treba polje da ostane prazno upišite apostrof ili nulu.

11.   Pre knjiženja možete da pritisnete <Ctrl>-V kako bi se sa desne strane naloga ispisali nazivi upisanih šifara. Ako se neki naziv ne pojavi to znači da nije otvorena materijalna kartica za upisanu šifru.

12.   Privremeni izlazak iz naloga (a da on ostane zapamćen) ostvaruje se pritiskom na <Ctrl>-H.

13.   Povratak u zapamćeni nalog ostvaruje se iz menija za robno materijalno knjigovodstvo tako što se levim dugmetom  miša klikne na opciju Stari nalog.

14.   Nalog se knjiži komandom <Ctrl>-N. Ako nešto nije u redu program će poslati poruku i vi treba da otklonite taj nedostatak a zatim ponovo izdajte komandu za knjiženje

15.   Na kraju će program tražiti potvrdu da se nalog za knjiženje odštampa. Upišite Y i pritisnite <ENTER>.

16.   U materijalnoj kartici će se na osnovu ulazne količine i ulazne cene formirati nova prosečna nabavna cena materijala.

Knjiženje u glavnoj knjizi

17.   Podatke iz materijalnog naloga za knjiženje (ili samog računa dobavljača) treba sintetički (kao ceo iznos računa) uneti u nalog za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu i dati komandu da se taj nalog proknjiži i odštampa (vidi knjiženje izvoda banke).

18.   Nalog za materijalno i nalog za finansijsko knjiženje priključuju se računu dobavljača kao dokaz da je poslovna promena proknjižena.

19.   Ako je preduzeće odlučilo da evidenciju o stanju, nabavci, trošenju i prodaji materijala vodi na računima klase 9, onda je potrebno da se formira i nalog za knjiženje u knjigovodstvu troškova. Ovaj nalog se formira u opciji 3.3 KNJIZENJE PO NALOGU na isti način kao i u slučaju naloga u finansijskom knjigovodstvu. Ovaj nalog za knjiženje se takođe priključuje uz račun dobavljača.

 

KNJIŽENJE PROIZVODNJE I ULAZA GOTOVIH PROIZVODA U SKLADIŠTE

1.       Kalkulacija cene koštanja gotovog proizvoda se može pripremiti na dva načina. Oba načina podrazumevaju da se prvo pripremi (otvori) obrazac kalkulacije. Prvi način (varijanta I) unošenja podataka u kalkulaciju podrazumeva da se tokom knjiženja trebovanja podaci o utrošcima automatski unose u kalkulaciju. Drugi način (varijanta II) je da se za svaki proizvod u preduzeću prvo izrade sastavnice (kao recepti za proizvodnju svakog od proizvoda). Na osnovu  tih sastavnica se prema potrebi (prema radnom nalogu) pripremi trebovanje sa upisanim vrstama utrošaka i normativima trošenja po jednici gotovog proizvoda, kao i količina utrošaka koja se automatski izračuna na osnovu upisanog obima proizvodnje. Onda se trebovanje proknjiži u materijalnom knjigovodstvu, a tokom knjiženja trebovanja podaci o utrošcima se automatski unose u kalkulaciju. Kasnije se u kalkulaciju (koja je formirana na bilo koji od nabrojanih varijanti) mogu dodati i zavisni troškovi radi dobijanja preciznije cene koštanja gotovih proizvoda.

Izrada sastavnica (recepture)

2.       Ako kalkulaciju cene koštanja proizvoda radite po varijanti I, onda nemate potrebu za ovim objašnjenjem.

3.                           Za svaki proizvod koji se proizvodi u preduzeću treba formirati jednu sastavnicu.

4.                           U meniju za kalkulacije dovedite kusor na opciju 7.1: SASTAVNICA PROIZVODA SA NORMATIVIMA i pritisnite <ENTER>.Na ekranu ćete dobiti praznu tabelu sastavnice.

5.                           Broj redova u tabeli sastavnice se povećava za jedan pritiskom na <Ctrl>-D.

6.                           Broj redova u sastavnici se smanjuje za jedan pritiskom na <Ctrl>-G.

7.                           Iza oznake 'Naziv proizvoda' upišite naziv proizvoda.

8.                           Iza oznake 'Sifra proizvoda' upišite neku oznaku koja počinje apostrofom, koja nema prekida i ne koristite tačku niti kosu crtu.

9.                           Prilikom otvaranja sastavnice treba jos upisati i jedinicu mere količine.

10.                       U polju H10 ispod oznake 'Norma na' treba upisati količinu proizvoda koja će biti etalon mera za normative utrošaka.

11.                       Redom (bez preskoka) upišite redne brojeve utrošaka, nazive utrošaka, šifre utrošaka, jedinice mere i normativ utroška po dogovorenoj količini proizvedenih proizvoda.

12.                       NE UPISUJTE PODATKE U POSLEDNJI RED SASTAVNICE!

13.                       Za one utroške za koje postoje otvorene materijalne kartice, dovoljno je upisati samo šifre artikala i zatim u meniju aktivirati opciju Preuzmi. Program će onda sam preuzeti nazive artikala, jedinicu mere i cenu artikla direktno sa robno-materijalne kartice.

14.                       Pritiskom na <Ctrl>-L možete videti listu svih fajlova čiji nazivi počinju slovima SA. Iz ovog pregleda izlazite pritiskom na <ENTER>.                                                                                 

15.                       Kada pritisnete <Ctrl>-U u kontrolnom panelu ćete dobiti niz naziva fajlova u kojima se nalaze otvorene sastavnice. Pomerite kursor do željenog naziva i pritisnite <ENTER>. Tako ćete dobiti sastavnicu na ekranu.                       

16.                       Posle editovanja sastavnice ovu snimite komandom <Ctrl>-S.                  

17.                       Štampanje sastavnice ostvarujete komandom <Ctrl>-P.

18.                       Iz sastavnice se izlazi u podmeni za sastavnice komandom <Ctrl>-Q.

  Izrada trebovanja

19.   Ako kalkulaciju cene koštanja proizvoda radite po varijanti I, onda nemate potrebu za ovim objašnjenjem.

20.   Za svaki radni nalog treba formirati jedno trebovanje.

21.   U meniju za kalkulacije dovedite kusor na opciju 7.2: TREBOVANJE i pritisnite <ENTER>. Na ekranu ćete dobiti praznu tabelu trebovanja.

22.   Ispod oznake 'Radni nalog' upišite broj radnog naloga koji počinje apostrofom.

23.   Upišite datum formiranja trebovanja počinjući apostrofom. 

24.   Ispod oznake "Sifra" upišite niz šifri (ili samo jednu) komponenti (sastavnica proizvoda) čija je proizvodnja obuhvaćena radnim nalogom.

25.   Ispod oznake "Kolicina" upisite niz odgovarajucih kolicina (ili samo

26.   jednu) komponenti (proizvoda) cija je proizvodnja obuhvacena radnim

27.   nalogom. 

28.   Pritisnite <Ctrl>-R i program će sačiniti listu utrošenih materijala sa njihovim količinama, koristeći pritom podatke iz odgovarajućih sastavnica.

29.   Ako zelite da proverite raspoložive količine utrošaka na lageru, pritisnite <Ctrl>-B. Sa desne strane tabele trebovanja dobićete niz raspoloživih količina po savkom utrošku koji je naveden u trebovanju. Pazite da zbir utrošaka ne predje raspoloživu količinu artikla na lageru.

30.   Formirano trebovanje snima se na disk aktiviranjem komande <Ctrl>-S.

31.   Kada se nalazite u tabeli trebovanja pritiskom na <Ctrl>-L možete videti listu svih fajlova čiji nazivi počinju slovima TR. Iz ovog pregleda izlazite pritiskom na <ENTER>.

32.   Kada pritisnete <Ctrl>-U u kontrolnom panelu ćete dobiti niz naziva fajlova u kojima se nalaze snimljena trebovanja. Pomerite kursor do željenog naziva i pritisnite <ENTER>. Tako ćete dobiti odabrano trebovanje na ekranu. Posle editovanja trebovanja, snimite ga komandom <Ctrl>-S.

33.   Štampanje trebovanja ostvarujete komandom <Ctrl>-P.

34.   Iz trebovanja se izlazi u podmeni za kalkulacije komandom <Ctrl>-Q.

  1. Priprema (otvaranje) kalkulacije cene koštanja gotovog proizvoda

36.   U meniju 7. KALKULACIJE postavite kursor na opciju 7.3 KALKULACIJA CENE KOŠTANJA PROIZVODA i pritisnite <ENTER>. Na ekranu ćete dobiti tabelu kalkulacije cene koštanja proizvoda.

37.   U polju C5 (RADNI NALOG) upišite broj radnog naloga za koji se vezuje kalkulacija. Broj započnite apostrofom.

38.   U polju E4 (NAZIV PROIZVODA) upišite naziv proizvoda a u polju E5 (SIFRA PROIZVODA) upišite šifru proizvoda.

39.   U polju G7 upišite jedinicu mere, a u polju D14 upišite datum otvaranja naloga.

40.   Pritisnite <Ctrl>-M da se u kontrolnom panelu prikaže meni pa pritisnite slovo Z (ZAPAMTI) da se kalkulacija snimi pod imenom koje počinje slovima RN iza kojih sledi broj naloga (na primer RN001.123).

Knjiženje utroška materijala u materijalnom knjigovodstvu

41.   U Varijanti I nalog za knjiženje se formira prepisivanjem priloženog trebovanja materijala po odredjenom radnom nalogu. U varijanti II nalog za knjiženje se automatski formira na osnovu unapred formiranog i snimljenog trebovanja. Knjiženje se najpre vrši u materijalnom knjigovodstvu, a zatim u knjigovodstvu troškova i učinaka.

42.   Nalog za knjiženje u robno-materijalnom knjigovodstvu se dobija aktiviranjem opcije 2.2 KNJIZENJE ROBNO-MATERIJALNOG NALOGA.

43.   U polju B1 upišite broj naloga (ako broj naloga počinje brojem upišite prvo apostrof).

44.   U polju G1 upišite datum  kao 01.01.2005 (godinu upisujete kao 2005 i bez tačke na kraju)

45.   U polju J1 upišite broj radnog naloga (počnite apostrofom).

46.   U varijanti I u poljima kolone SADRZAJ upisujete osnov knjiženja (na primer, Trebovanje br 23).

47.   U poljima kolone Sif.art. upisujete šifre artikala koji su navedeni u trebovanju.

48.    U poljima kolone Izlaz upisujete odgovarajuće utrošene količine materijala (bez apostrofa i sa decimalnom zapetom ako je potrebno)

49.   U varijanti II Sadržaj, Sifra artikla i utrošena količina se automatski preuzimaju iz prethodno snimljenog trebovanja. Pritisnite <Ctrl>-R i u komunikacionom bloku upišite oznaku trebovanja (počinjući slovima TR) pa pritisnite <ENTER>.

50.   U poljima kolone Cena vi ne upisujete cene već pritisnete <Ctrl>-C i program će sam pokupiti prosečne cene materijala sa odgovarajućih materijalnih kartica. Ako ne dobijete cenu znači da tog materijala više nema na zalihi i moraćete da rešite taj problem pre knjiženja kako količina na zalihi ne bi otišla u minus.

51.   Poslednji red naloga nikada ne popunjavate. Kada vam zatrebaju novi redovi u nalogu onda aktivirajte komandu <Ctrl>-D, upišite željeni broj redova i pritisnite <ENTER>.

52.   U koloni SADRŽAJ ne smete da brišete sadržaj polja. Tu se nalaze formule. Ako treba, jdenostavno upišite novi tekst preko pogrešno upisanog. Ako treba polje da ostane prazno upišite apostrof ili nulu.

53.   Pre knjiženja možete da pritisnete <Ctrl>-V kako bi se sa desne strane naloga ispisali nazivi upisanih konta. Ako se neki naziv ne pojavi to znači da nije otvorena materijalna kartica za upisanu šifru.

54.   Privremeni izlazak iz naloga (a da on ostane zapamćen) ostvaruje se pritiskom na <Ctrl>-H.

55.   Povratak u zapamćeni nalog ostvaruje se iz menija za robno materijalno knjigovodstvo tako što levim dugmetom miša kliknete na opciju Stari nalog.

56.   Nalog se knjiži komandom <Ctrl>-N. Ako nešto nije u redu program će poslati poruku i vi treba da otklonite taj nedostatak a zatim ponovo izdajte komandu za knjiženje

57.   Na kraju će program tražiti potvrdu da se nalog za knjiženje odštampa. Upišite Y i pritisnite <ENTER>.

58.   Posle knjiženja predjite u meni 7. KALKULACIJE, postavite kursor na opciju 7.3 KALKULACIJA CENE KOŠTANJA PROIZVODA i pritisnite <ENTER>. Na ekranu ćete dobiti tabelu kalkulacije cene koštanja proizvoda.

59.   Pritisnite <Ctrl>-U da se u kontrolnom panelu pojavi niz naziva koji počinje slovima RN iza kojih sledi oznaka »recepta« (na primer RN001.123).

60.   Strelicama sa tastature osvetlite željeni naziv i pritisnite <ENTER>. Na ekranu ćete dobiti tabelu željene kalkulacije.

61.   U polju E7 (OBIM PROIZVODNJE) upišite proizvedenu količinu proizvoda i automatski ćete dobiti jediničnu cenu koštanja gotovog proizvoda. Ako treba, dodajte nove redove u kalkulaciji komandom <Ctrl>-D i u njih upišite još  neke nezavisne troškove.

62.   Tako formiranu kalkulaciju možete snimiti tako što pritisnite <Ctrl>-M da se u kontrolnom panelu prikaže meni, pa pritisnite slovo Z (ZAPAMTI) da se kalkulacija snimi pod istim imenom.

63.   Kalkulaciju odštampajte tako što pritisnite <Ctrl>-M da se u kontrolnom panelu prikaže meni, pa pritisnite slovo O (ODSTAMPAJ). Iz kalkulacije se izlazi komandom <Ctrl>-Q.

Knjiženje utroška materijala u knjigovodstvu troškova i učinaka

64.   Utrošak materijala i zavisnih troškova treba proknjižiti i u knjigovodstvu troškova i učinaka (klasa 9). Zato je potrebno da se formira i nalog za knjiženje u knjigovodstvu troškova. Ovaj nalog se formira u opciji 3.3 KNJIZENJE PO NALOGU na isti način kao i u slučaju naloga u finansijskom knjigovodstvu. Ovaj nalog za knjiženje se takođe priključuje uz radni nalog (trebovanje).

Knjiženje ulaza gotovih proizvoda u skladište

65.   Ulaz gotovih proizvoda u skladište knjiži se najpre u materijalnom knjigovodstvu, a zatim i u knjigovodstvu troškova i učinaka. Postupak knjiženja je sličan kao i kod knjiženja ulaza materijala. Knjigovodstveni dokument za ulaz gotovih proizvoda i njihovu jediničnu cenu (odnosno vrednost) je kalkulacija cene koštanja proizvoda.

 

 

 

KNJIŽENJE VIŠEFAZNE PROIZVODNJE

1.       Kod postojanja više faza prerade predmeta rada do finalnog proizvoda, treba definisati medjuproizvode i šifrirati ih na odgovarajući način. Zatim treba pristupiti knjiženju kao u objašnjenom postupku za proizvodnju gotovog proizvoda. To znači da treba da koristite kalkulacije cene koštanja proizvoda u svakoj fazi proizvodnje bilo po varijanti I ili varijanti II, pa čak i kombinovano.

2.       U svakoj fazi proizvodnje postoje artikli koji se troše i rezultujući artikal (artikli). Artikli koji se troše izlaze sa zalihe po prosečnoj ceni, a rezultujući artikal ulazi u zalihu po kalkulacijom izračunatoj ceni. Rezultujući artikal se obično troši u narednoj fazi proizvodnje po prosečnoj ceni.

3.       Za svaku kalkulaciju cene koštanja rezultujućeg artikla vezuje se materijalni nalog utroška inputa po odgovarajućem trebovanju odnosno radnom nalogu i materijalni nalog ulaza rezultujućeg artikla u zalihu po izračunatoj ceni. U jednom materijalnom nalogu se ne smeju istovremeno knjižiti i ulazi i izlazi.

4.       Za jednu seriju gotovih proizvoda u knjigovodstvu troškova i učinaka formira se jedan nalog za knjiženje u kome se odgovarajućim sintetičkim stavovima proprati utrošak materijala sa zalihe i ulaz krajnjih gotovih proizvoda na zalihu.

 

KNJIŽENJE PRODAJE PROIZVODA

1.       Proces od izdavanja računa do skidanja materijala sa zalihe, odnosno knjiženja ovih poslovnih promena u knjigovodstvu troškova i učinaka, u programu »BOZIC« nije obavezno automatski povezan tako da je moguće svaku od faza procesa posebno obuhvatiti. To znači da se može ali i ne mora račun pisati u programu »BOZIC«. Na osnovu izdatog računa, prvo se knjiži izlaz gotovih proizvoda sa zalihe u materijalnom knjigovodstvu, a zatim i u knjigovodstvu troškova i učinaka.

Knjiženje izlaza gotovih proizvoda u materijalnom knjigovodstvu

2.       Nalog za knjiženje u robno-materijalnom knjigovodstvu se dobija aktiviranjem opcije 2.2 KNJIZENJE ROBNO-MATERIJALNOG NALOGA.

3.       U polju B1 upišite broj naloga (ako broj naloga počinje brojem upišite prvo apostrof).

4.       U polju G1 upišite datum kao 01.01.2005 (godinu upisujete kao 2005 i bez tačke na kraju)

5.       U poljima kolone SADRZAJ upisujete osnov knjiženja (na primer, Faktura br 23).

6.       U poljima kolone Sif.art. upisujete šifre artikala koje su navedene u računu a u koloni Izlaz prodate količine. Ako ste zaveli račun onda možete da pritisnete <Ctrl>-F, zatim u kontrolnom panelu upišite F i broj računa (na primer F10101) i pritisnite <ENTER>. To će proizvesti da se u nalogu za knjiženje upišu šifre proizvoda i prodate količine. Ako podatke preuzimate iz otpremnice (medjuskladišnice) onda možete da pritisnete <Ctrl>-K, zatim u kontrolnom panelu upišite O i broj računa (na primer O101-01) i pritisnite <ENTER>. To će proizvesti da se u nalogu za knjiženje upišu šifre proizvoda i iznete količine.

7.       U poljima kolone Cena vi ne upisujete cene već pritisnete <Ctrl>-C i program će sam pokupiti prosečne cene gotovih proizvoda sa odgovarajućih materijalnih kartica. Ako ne dobijete cenu znači da tog gotovog proizvoda više nema na zalihi i moraćete da rešite taj problem pre knjiženja kako količina na zalihi ne bi otišla u minus.

8.       Poslednji red naloga nikada ne popunjavate. Kada vam zatrebaju novi redovi u nalogu onda aktivirajte komandu <Ctrl>-D, upišite željeni broj redova i pritisnite <ENTER>.

9.       U koloni SADRŽAJ ne smete da brišete sadržaj polja. Tu se nalaze formule. Ako treba, jdenostavno upišite novi tekst preko pogrešno upisanog. Ako treba polje da ostane prazno upišite apostrof ili nulu.

10.   Pre knjiženja možete da pritisnete <Ctrl>-V kako bi se sa desne strane naloga ispisali nazivi upisanih šifri. Ako se neki naziv ne pojavi to znači da nije otvorena materijalna kartica za upisanu šifru.

11.   Ako želite da proverite stanje artikala na zalihi, pritisnite <Ctrl>-S i sa desne strane naloga ćete dobiti raspoložive količine. Nije u redu da knjižite izlaz koji će proizvesti minus na zalihi.

12.   Privremeni izlazak iz naloga (a da on ostane zapamćen) ostvaruje se pritiskom na <Ctrl>-H.

13.   Povratak u zapamćeni nalog ostvaruje se iz menija za robno materijalno knjigovodstvo tako što levim duhgmetom miša kliknete na opciju Satri nalog.

14.   Nalog se knjiži komandom <Ctrl>-N. Ako nešto nije u redu program će poslati poruku i vi treba da otklonite taj nedostatak a zatim ponovo izdajte komandu za knjiženje.

15.   Na kraju će program tražiti potvrdu da se nalog za knjiženje odštampa. Upišite Y i pritisnite <ENTER>.

Knjiženje u knjigovodstvu troškova i finansijskom knjigovodstvu

16.   Izlaz gotovih proizvoda sa zalihe, ostvaren prihod i eventualne poreske obaveze treba proknjižiti i u knjigovodstvu troškova i učinaka (klasa 9) kao i u finansijskom knjigovodstvu. Zato je potrebno da se formira prvo nalog za knjiženje u knjigovodstvu troškova. Ovaj nalog se formira u opciji 3.3 KNJIZENJE PO NALOGU na isti način kao i u slučaju naloga u finansijskom knjigovodstvu (vidi tačku 16). Potom se formira nalog i za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu. Ovaj nalog se formira u opciji 1.3 KNJIZENJE PO NALOGU na već opisani način. Oba ova naloga za knjiženje se priključuje uz izdati račun.

 

KNJIŽENJE ULAZA ROBE KOJA SE DRŽI PO NABAVNIM CENAMA

 Knjiženje u robnom knjigovodstvu preko kalkulacije nabavne cene robe

1.       U opciji 7. KALKULACIJE odaberite opciju 7.5 KALKULACIJA NABAVNE CENE ROBE

2.       Pritisnite <Ctrl>-J da se pojavi deo ukupne kalkulacije nabavne cene. 

3.       U polju EC15 upišite broj kalkulacije počinjući apostrofom.

4.       U polju EE15 upišite datum, počinjući apostrofom i bey tačke na kraju datuma.

5.       U polju EC17 upišite naziv isporučioca robe.

6.       U polju EK17 upišite oznaku dostavnice.

7.       U žutim poljima 26. reda upišite zavisne troškove ako postoje. Ako su naslovi zavisnih troškova neadekvatni, oslobodite zaštite polja sa naslovima i upišite naslove koje vi smatrate adekvatnim.

8.       Pritisnite <Ctrl>-I da se pojavi tabela pojedinačne kalkulacije nabavne cene. 

9.       Za svaki dostavljeni artikal upišite redni broj (kolona CB, šifru artikla (kolona CD - prethodno mora da je otvorena robna kartica), naziv artikla (kolona CH), jedinicu mere (kolona CJ), količinu koja ulazi (kolona CL) i jediničnu nabavnu cenu po fakturi dobavljača (kolona CM), kao i procenat zavisnih troškova nabavke koji pripada konkretnom artiklu (kolona CP). Zbir procenata zavisnih troškova u koloni CP mora da jednak 100%.

10.   Ako je roba nabavljena u inostranstvu upišite u polju CO17 vrednost EUR-a na dan nabavke robe, a u koloni CO jedinične nabavne cene po fakturi dobavljača u EUR-ima. Onda će se u koloni CM (na osnovu ranije upisanih formula, a koje vi verovatno niste pokvarili) automatski dobiti preračun EUR-a u dinare.

11.   Odštampajte kalkulaciju sa <Ctrl>-Z;   

12.   Zavedite ulaz u evidenciju ulaznih računa sa <Ctrl>-B

13.   Prebacite podatke iz kalkulacije u nalog za robno-materijalno knjiženje sa <Ctrl>-K.

14.   Ako je sve u redu sa nalogom za knjiženje pritisnite <Ctrl>-N da se nalog proknjiži i Y (Yes) da se nalog odštampa.

15.   Pređite u finansijsko knjigovodstvo i proknjižite ulaz robe u magacin na osnovu podataka iz odštampane kalkulacije. Ako ste u finansijskom knjigovodstvu formirali matricu knjiženja ulaza robe u magacin, možete je iskoristiti za automatsko podizanje podataka iz upravo proknjižene kalkulacije.

 

Knjiženje u robnom knjigovodstvu direktno nalogom za knjižnje

1.       Knjiženje ulaza robe se najpre vrši analitički (po svakom artiklu) u opciji 2. ROBNO-MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO.

2.       Nalog za knjiženje u robno-materijalnom knjigovodstvu se dobija aktiviranjem opcije 2.2 KNJIZENJE ROBNO-MATERIJALNOG NALOGA.

3.       U polju B1 upišite broj naloga (ako broj naloga počinje brojem upišite prvo apostrof).

4.       U polju G1 upišite datum kao 01.01.2005 (godinu upisujete kao 2005 i bez tačke na kraju)

5.       U poljima kolone SADRZAJ upisujete osnov knjiženja

6.       U poljima kolone Sif.art. upisujete šifre artikala koji su navedeni u računu.

7.       U poljima kolone Ulaz upisujete količine ulaza (bez apostrofa i sa decimalnom zapetom ako je potrebno)

8.       U poljima kolone Cena treba upisati tačnu jediničnu cenu artikla kako bi proizvod ulazne količine i ulazne cene dao tačnu ulaznu vrednost koja je iskazana u računu. Tu cenu je najbolje da obezbedite tako što u samom polju naloga u koloni Cena iskazanu vrednost u računu dobavljača podelite (znak za deljenje je kosa crta /) ulaznom količinom (na primer 1000/33). Takvim načinom rada obezbedićete da na dnu naloga za knjiženje imate vrednost nabavke jednaku onoj iskazanoj u fakturi dobavljača.

9.       Poslednji red naloga nikada ne popunjavate. Kada vam zatrebaju novi redovi u nalogu onda aktivirajte komandu <Ctrl>-D, upišite željeni broj redova i pritisnite <ENTER>.

10.   U koloni SADRŽAJ ne smete da brišete sadržaj polja. Tu se nalaze formule. Ako treba, jdenostavno upišite novi tekst preko pogrešno upisanog. Ako treba polje da ostane prazno upišite apostrof ili nulu.

11.   Pre knjiženja možete da pritisnete <Ctrl>-V kako bi se sa desne strane naloga ispisali nazivi upisanih šifara. Ako se neki naziv ne pojavi to znači da nije otvorena materijalna kartica za upisanu šifru.

12.   Privremeni izlazak iz naloga (a da on ostane zapamćen) ostvaruje se pritiskom na <Ctrl>-H.

13.   Povratak u zapamćeni nalog ostvaruje se iz menija za robno materijalno knjigovodstvo tako što levim dugmetom miša kliknete na opciju Stari nalog.

14.   Nalog se knjiži komandom <Ctrl>-N. Ako nešto nije u redu program će poslati poruku i vi treba da otklonite taj nedostatak a zatim ponovo izdajte komandu za knjiženje

15.   Na kraju će program tražiti potvrdu da se nalog za knjiženje odštampa. Upišite Y i pritisnite <ENTER>.

16.   U robnoj kartici đe se na osnovu ulazne količine i cene formirati nova prosečna nabavna cena artikla.

Knjiženje u glavnoj knjizi

17.   Podatke iz materijalnog naloga za knjiženje (ili samog računa dobavljača) treba sintetički (kao ceo iznos računa) uneti u nalog za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu i dati komandu da se taj nalog proknjiži i odštampa (vidi knjiženje izvoda banke).

18.   Nalog za materijalno i nalog za finansijsko knjiženje priključuju se računu dobavljača kao dokaz da je poslovna promena proknjižena.

 

KNJIŽENJE ULAZA ROBE KOJA SE DRŽI PO PRODAJNIM CENAMA

Knjiženje u robnom knjigovodstvu

1.       Kniženje ulaza robe, koja se drži na zalihi po prodajnim cenama, počinje aktiviranjem kalkulacije prodajne cene. To znači da se u meniju 7. KALKULACIJE aktivira opcija 7.4 KALKULACIJA PRODAJNE CENE ROBE i na ekranu se pojavi tražena kalkulacija.

2.       U poljima CJ16, CJ18 i CK20 upišite opšte podatke o preduzeću i maloprodajnom objektu. U polju CK22 upišite neki broj kalkulacije počinjući apostrofom.

3.       U polju CJ23 (Roba primljena od) upišite naziv dobavljača, u polju CM23  upišite PIB dobavljača, a upolju CP23 (po dokumentu) upišite oznaku dokumenta koji prati nabavku robe. U polju CQ23 upišite datum prijema robe. Datum upišite u formatu dd.mm.yyyy bez tačke na kraju (na primer 12.01.2005)

4.       U koloni Red.br. upisujete redne brojeve artikala bez apostrofa.

5.       U koloni ispred rednih brojeva upisujte oznake stopa poreza na dodatu vrednost. Ako upišete slovo "a" u redu će biti obračunat PDV od 18%. Ako upišete slovo "b" u redu će biti obračunat PDV od 8%. Ako ništa ne upišete (ostane samo apostrof) onda PDV neće biti obračunat u tom redu. Kada upišete oznaku PDV-a u odgovarajućoj koloni na početku tabele pojaviće se broj 1 koji ukazuje na stopu PDV koja će se koristiti u redu tabele. Ako potpuno obrišete sadržaj polja za oznaku stope PDV u  početnim kolonama tabele će se pojaviti jedinice. Zato u polju za oznaku PDV mora stajati makar apostrof.

6.       U koloni Sifra artikla upisujete šifre artikala (ako ih ne upišete nećete moći da izvršite knjiženje ulaza robe na materijalnim karticama, ali će obračun u tabeli biti korektan).

7.       U koloni Bar kod možete upisati bar kod artikla.

8.       U koloni Naziv robe treba da se upiše nazv robe a u koloni Jed.mer. treba da se upiše odgovarajuća jedinica mere. Medjutim, ako ste prethodno otvorili materijalne kartice za robu koju unosite na zalihu, dovoljno je da pritisnete <Ctrl>-R i u ovim kolonama će se pojaviti odgovarajući podaci sa odgovarajućih materijalnih kartica. (Upisivanje naziva i jedinice mere robe može se ostvariti i na druge načine, o čemu treba da pročitate u knjizi »ROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO MALOG BIZNISA BOZIC MILLENNIUM«.

9.       U koloni Kolicina upisujete nabavljene količine a u koloni Cena dobavljača upisujete jedinične cene nabavljene robe (ako je program, posle komande <Ctrl>-R preuzeo cene sa robnih kartica, jednostavno ih zamenite pravim nabavnim cenama). Upisana nabavna cena mora biti tačna da bi se na dnu kolone Nabavna vrednost poklapala sa iznosom kojim vas duži dobavljač.

10.   Ako je roba iz inostranstva onda u koloni Cena u EUR upišite cenu u EUR-ima a formule u koloni "Jedinična nabavna cena" će automatski cenu u EUR-ima prevesti u cenu u dinarima. Za to je potrebno da u polju CN25 bude upisana vrednost EUR-a na dan nabavke. NAPOMENA: možete EUR da zamenite nekom drugom valutom.

11.   Ukupan iznos carine upišite u polju CR25, a ukupan iznos zavisnih troškova upišite u polju CS25. Formule u odgovarajućim poljima će automatski raspodeliti ove troškove po artiklima iskazanim u kalkulaciji.

12.   U koloni Prodajna cena sa porezom upišite planiranu jediničnu prodajnu cenu vaše robe.

13.   Sastavljenu kalkulaciju odštampajte komandom <Ctrl>-Z.

14.   Podatke iz kalkulacije zavedite u evidenciju ulaznih faktura komandom <Ctrl>-B.

15.   Da bi formirali nalog za knjiženje ulaza robe pritisnite <Ctrl>-K i u kontrolnom panelu upišite:

a)      M (Maloprodaja) pa pritisnite <ENTER> ukoliko roba ulazi u prodajni objekat sa prodajnom cenom koja u sebi sadrži i PDV,

b)      V (Velikoprodaja) pa prisnite <ENTER> ukoliko roba ulazi u prodajni objekat sa prodajnom cenom bez PDV

c)      P (Prenos) ukoliko roba izlazi iz magacina, gde se vodi po prosečnoj nabavnoj ceni i ulazi u prodajni objekat, gde se vodi po prodajnoj ceni sa uračunatim PDV.

Na ekranu ćete dobiti formiran nalog za knjiženje u robnom knjigovodstvu.

16.   Ako ste zadovoljni sa vrednostima u nalogu za knjiženje pritisnite <Ctrl>-N da se nalog proknjiži pa u kontrolnom panelu upišite Y i pritisnite <ENTER> da se nalog odštampa.

17.   U robnoj kartici će se na osnovu ulazne količine i cene formirati nova prosečna prodajna cena artikla.

18.   Ako knjižite izlaz iz magacina i ulaz u prodajni objekat (prenos) program će zahtevati da upišete oznaku šifre koja označava magacin kao i oznaku šifre koja označava prodajni objekat kako bi se automatski, nakon knjiženja prvog naloga (za izlaz robe oz magacina) formirao drugi nalog (za ulaz robe u prodajni objekat).

 

Knjiženje u glavnoj knjizi

17.   Podatke iz kalkulacije treba sintetički (kao ceo iznos računa) uneti u nalog za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu i dati komandu da se taj nalog proknjiži i odštampa (vidi knjiženje izvoda banke).

18.   Kalkulaciju, nalog za materijalno i nalog za finansijsko knjiženje priključuju se računu dobavljača kao dokaz da je poslovna promena proknjižena.

 

KNJIŽENJE NIVELACIJE PRODAJNIH CENA

Nivelacija cene zaliha robe na robnim karticama

1.       Otvorite meni 2. ROBNO MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO i aktivirajte opciju 2.7 OBRACUN PROMENA CENA ZALIHA.

2.       U polju F12 (Naziv organizacione jedinice) upišite naziv preduzeća, u polju D15 (Na dan) upišite datum (počnite apostrofom i iza godine ne stavljajte tačku), a u polju J15 (Nalog) upišite oznaku naloga.

3.       U koloni Sifra artikla upišite šifre artikala za koje ćete izvršiti nivelaciju prodajne cene. Nije dopustivo da u jednoj tabeli bude pozvana jedna ista šifra dva ili više puta. Posledice takvog načina rada mogu da budu veoma neprijatne što se tiče rezultujuće prosečne prodajne cene po kojoj se vodi roba na kartici.

4.       Kada upišete šifre pritisnite <Ctrl>-R i tabela će se popuniti potrebnim podacima sadržanim na robnim karticama odgovarajućih artikala.

5.       U koloni Koefici.prom.cen, upišite koeficijent promene cene ili u koloni Nova cena upišite cene po kojima ste prodali artikle (ili jedno ili drugo).

6.       Odstampajte tabelu pritiskom na <Ctrl>-Z i naredite da se stavovi proknjiže na robnim karticama pritiskom na <Ctrl>-N. Na dnu tabele ćete imati podatak o staroj vrednosti zalihe, novoj vrednosti zalihe i razlici ovih dveju vrednosti, što ćete iskoristiti kod formiranja naloga za knjiženje prodaje u finansijskom knjigovodstvu

7.       Iz tabele izlazite pritiskom na <Ctrl>-Q.

Knjiženje nivelacije u finansijskom knjigovodstvu

8.       Izvršenu nivelaciju cena zaliha odredjenih artikala treba proknjižiti u finansijskom knjigovodstvu. Zato je potrebno da se formira nalog i za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu. Ovaj nalog se formira u opciji 1.3 KNJIZENJE PO NALOGU na već opisani način. Nalog u finansijskom knjigovodstvu priključuju se uz tabelu nivelacije.

 

KNJIŽENJE PRODAJE ROBE

1.       Proces od izdavanja računa do skidanja robe sa zalihe, odnosno knjiženja ovih poslovnih promena u glavnoj knjizi, u programu »BOZIC« nije obavezno automatski povezan tako da je moguće svaku od faza procesa posebno obuhvatiti. To znači da se može, ali i ne mora, račun pisati u samom programu »BOZIC«. U opštem slučaju, prvo se sastavlja račun kupcu, zatim se knjiži izlaz robe sa zalihe u robnom knjigovodstvu, i na kraju se u finansijskom knjigovodstvu kjiži prodaja robe.

Nivelacija cene zaliha robe na robnim karticama

2.       Prodavac se obično ne drži planske prodajne cene po kojoj se vode zalihe robe na robnim karticama. Nekima prodaje skuplje, nekima prodaje jeftinije. Zato je data sloboda da se u računu prodajne cene mogu korigovati odnosno ručno upisivati.

3.       Medjutim, pre knjiženja izlaza robe možda treba za zalihu svake robe koja se prodaje doterati (prosečnu) prodajnu cenu po kojoj se vodi zaliha, tako da bude jednaka stvarnoj prodajnoj ceni. To se radi korišćenjem naloga za nivelaciju cena zaliha.

Knjiženje izlaza robe u robnom knjigovodstvu direktno nalogom za knjiženje

4.       Udjite u nalog za robno-materijalno knjiženje i tu formirajte potrebne stavove za knjiženje. Taj postupak je opisan kod prodaje gotovih proizvoda.

5.       Kao olakšanje za unos podataka iz fakture (ako je faktura zavedena) možete da pritisnete <Ctrl>-F, da u kontrolnom panelu upišete F i iza toga broj fakture pa pritisnete <ENTER>. U nalogu za knjiženje dobićete datum, sadržaj, šifre artikala i prodate količine.

6.       Kao olakšanje za unos podataka iz dnevnog pazara pritisnite <Ctrl>-B i upišite oznaku dnevnog pazara kao i broj redova u njemu. U nalogu za knjiženje dobićete datum, sadržaj, šifre artikala i prodate količine.

7.       Sada treba još da pritisnete <Ctrl>-C kako bi se sa robnih kartica preuzele prodajne cene po kojima se ovi vode na zalihama. Dalji rad sa nalogom za knjiženje je opisan ranije kod prodaje gotovih proizvoda.

 

 

 

Knjiženje u finansijskom knjigovodstvu

8.       Izvršenu nivelaciju cene zaliha, izlaz robe sa zalihe, ostvaren prihod i poreske obaveze treba proknjižiti u finansijskom knjigovodstvu. Zato je potrebno da se formira nalog i za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu. Ovaj nalog se formira u opciji 1.3 KNJIZENJE PO NALOGU na već opisani način. Obrazac nivelacije, kalkulacija velikoprodajne cene, nalog za knjiženje u robnom knjigovodstvu i nalog za knjiženje u finansijskom knjigovodstvu priključuju se uz izdati račun.

Dodatak:

IZDAVANJE OTPREMNICE I RAČUNA

1.       U meniju 9. PISANJE RACUNA I NALOGA postoje dve opcije za pisanje otpremnice i računa. Opcija 9.3 FAKTURA daje otpremnicu i račun na jednom listu A4 formata. Opcija 9.2 OTPREMNICA I RAČUN daje posebno otpremnicu (ako je potrebno i na više listova A4 formata) i posebno račun na jednom listu A4 formata. Ova druga opcija sažima podatke iz otpremnice po nekom ključu (koji se uredi u dogovoru sa korisnikom programa) i tako sažete podatke plasira u računu.

Izdavanje računa u opciji 9.3

2.       U meniju 9. PISANJE RACUNA I NALOGA postavite kursor na opciju 9.3 FAKTURA i pritisnite <ENTER>. Tako ćete na ekranu dobiti tabelu računa.

3.       Upišite podatke o adresantu kome prodajete proizvode, a u polju F20 upišite broj računa počinjući apostrofom. U broju računa nemojte da koristite kosu crtu niti tačku.

4.       U polju N21 upišite pravilno datum izdavanja računa.

5.       U koloni Sifra upisite redom šifre gotovih proizvoda, a ukoliko su za te gotove proizvode otvorene materijalne kartice onda pritisnite <Ctrl>-R i u tabeli ćete automatski dobiti nazive artikala, jedinice mere i prosečne cene po kojima se gotovi proizvodi vode na karticama. Ako zalihu robe vodite po prodajnim cenama bez PDV u računu ćete dobiti odgovarajuće prodajne cene artikala . Drugi način popunjavanja računa je da koristite cenovnik, o čemu pročitajte u knjizi »PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO MALOG BIZBISA BOZIC MILLENIUM«.

6.       U koloni Kolicina upišite prodatu količinu i tabela će sama izračunati prodajnu vrednost.

7.       U polju F49 upišite datum valute kao datum počinjući apostrofom.

8.       U polju L49 upišite procenat rabata, a u polju L50 upišite procenat poreske stope (18%).

9.       U polju F56 automatski će se upisati slovima iznos koji kupac treba da uplati.

10.   Račun se štampa pritiskom na <Ctrl>-P. Račun se zavodi pritiskom na <Ctrl>-Z. Prilikom zavodjenja računa u direktorijumu C:\KNJIGE\BOZIC formira se fajl čiji naziv počinje slovima F iza kojih sledi upisani broj računa (na primer F001-03.123). Iz računa se izlazi pritiskom na <Ctrl>-Q.

 

EVIDENCIJE ULAZNIH I IZLAZNIH FAKTURA

1.       Evidencije ulaznih i izlaznih faktura automatski se popunjavaju prilikom zavodjenja kalkulacija nabavne i prodajne cene robe odnosno zavodjenja računa. One se nalaze u fajlovima čiji nazivi počinju slovima EV i smeštene su u folderu C:\KNJIGE\BOZIC.

2.       Do evidencija ulaznih i izlaznih faktura dolazi se iz menija 5. OBRAČUN POREZA.

3.       Evidencije se mogu i ručno popunjavati, kao i štampati deo zapisa sa medjuzbirovima.

4.       Za vodjenje evidencije o PDV postoji radna knjiga TPDV.123 sa 13 odgovarajućih tabela koje se ručno popunjavaju prema uputstvima opisanim u knjizi »PROGRAM ZA KNJIGOVODSTVO MALOG BIZNISA BOZIC MILLENNIUM«.